Δωρεάν μεταφορικά σε αγορές άνω των 40€

Επιστροφές & Αλλαγές

Το makoo.gr αναφορικά με την πώληση προϊόντων συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΑΚ που αφορούν στην πώληση (άρθρα 534 επομ. ΑΚ) και με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

 

Η παραγγελία υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας που διατίθεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για τη συμπλήρωσή της δεν απαιτείται ο χρήστης να έχει κάνει εγγραφή, αλλά μπορεί να παραγγείλει οποιοσδήποτε χρήστης ως επισκέπτης.

 

Απαραίτητο προαπαιτούμενο για την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας είναι ο χρήστης να έχει διαβάσει, να συναινεί και να αποδέχεται τους όρους χρήσης στο σύνολό τους. Πριν την υποβολή της παραγγελίας ζητείται από τον χρήστης να δηλώσει ότι αποδέχεται και συναινεί με τους όρους χρήσης. Συγκεκριμένα προκειμένου να υποβάλει παραγγελία ο χρήστης πρέπει να έχει λάβει γνώση των κύριων χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των προϊόντων που επιθυμεί να παραγγείλει, των δεδομένων και των στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης και του προμηθευτή των προϊόντων, της συνολικής τιμής των προϊόντων μαζί με το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης κάθε πρόσθετης επιβάρυνσης ή άλλης δαπάνης, των εξόδων αποστολής, των τρόπων πληρωμής, των τρόπων αποστολής, της προθεσμίας παράδοσης, του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της περίπτωση επιβάρυνσης του αγοραστή με το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης του, τις περιπτώσεις ευθύνης της επιχείρησης για πραγματικά ελαττώματα και για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τις περιπτώσεις που προβλέπεται εγγύηση προϊόντος και τη διάρκεια αυτής, της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας κλπ.

 

Μόλις η επιχείρηση λάβει την παραγγελία, αποστέλλει στον χρήστη επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης με τα στοιχεία της παραγγελίας καθώς και με το νόμιμο παραστατικό πληρωμής της παραγγελίας (απόδειξη/τιμολόγιο). Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές ως προς τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος η επιχείρηση ενημερώνει τον χρήστη για τις εν λόγω αλλαγές. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει αμέσως την επιχείρηση για το λάθος που διαπίστωσε. Μόλις η παραγγελία πληρωθεί αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο επιβεβαιώνεται η πληρωμή και ενημερώνεται ο χρήστης ότι το προϊόν παραδόθηκε προς αποστολή στην συνεργαζόμενη με το makoo.gr εταιρεία courier.

 

Κατά την παραλαβή από την συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία ο αγοραστής επιδεικνύει στον μεταφορέα τον κωδικό παραγγελίας και την αστυνομική του ταυτότητα. Σε περίπτωση που για την παραλαβή του προϊόντος εξουσιοδοτείται τρίτος οφείλει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής και την αστυνομική του ταυτότητα. Ο αγοραστής φέρει ακεραία την ευθύνη σε περίπτωση που καταχώρησε λανθασμένα τη διεύθυνση αποστολής του προϊόντος με αποτέλεσμα να έχει προκύψει λανθασμένος υπολογισμός των εξόδων. Σε περίπτωση που ο αγοραστής και μετά την ειδοποίηση από τον μεταφορέα δεν προσέρχεται για να παραλάβει το προϊόν η επιχείρηση δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η παράδοση του προϊόντος καθυστερεί από γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν για τυχόν εξωτερικά ελαττώματα ή φθορές, καθότι μετά από την παραλαβή του προϊόντος ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν. Στην περίπτωση ελαττώματος, φθορών δικαιούται να μην το παραλάβει επιστρέφοντάς το στον διανομέα. Εναλλακτικά μπορεί να ενημερώσει το makoo.gr για την ύπαρξη του ελαττώματος στο προϊόν και να το επιστρέψει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση προβαίνει άμεσα σε αντικατάσταση του προϊόντος. Τυχόν υπέρβαση της ως άνω προθεσμίας εκ μέρους του αγοραστή μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει ή αρνηθεί να επιστρέψει τα προϊόντα για χρονικό διάστημα πέραν των δέκα τεσσάρων 14 ημερών θεωρείται ότι εγκρίνει την εν προκειμένω παραγγελία και το τίμημα για το προϊόν θεωρείται απαιτητό εκ μέρους της επιχείρησης και δεν επιστρέφεται.

 

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον χρήστη τα παραγγελθέντα προϊόντα σε άριστη κατάσταση με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που του λείπει μια συνομολογημένη ιδιότητα ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει ένα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 540 επομ. ΑΚ. Συνομολογημένη θεωρείται μια ιδιότητα εφόσον έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

 

Σε περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στον αγοραστή πλήρη περιγραφή του προϊόντος, οδηγίες χρήσης, το ακριβές περιεχόμενο, τις περιπτώσεις κάλυψης εγγύησης και τη διάρκεια της εγγύησης.

 

Η επιχείρηση αναλαμβάνει η ίδια την επιστροφή του προϊόντος με δικά της έξοδα και χωρίς ουδεμία χρέωση του αγοραστή στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :
– σε περίπτωση που ο αγοραστής παραλάβει προϊόν διαφορετικό κατά είδος, χαρακτηριστικά ή ποσότητα ή με λανθασμένη τιμολόγηση από το αρχικώς συμφωνηθέν
– σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος είναι κατεστραμμένη ή κατεστραμμένη κατά το μεγαλύτερό της μέρος
– σε περίπτωση που το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό προηγουμένως βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση.

 

Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει μαζί με το προϊόν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, οδηγίες). Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με τη συσκευασία που το συνοδεύει στην κατάσταση που παρελήφθη χωρίς φθορές σφραγισμένο, εάν είναι δυνατόν και πλήρες. Η επιστροφή στις παραπάνω περιπτώσεις θα πραγματοποιείται με ευθύνη της επιχείρησης είτε με δικά της μέσα και προσωπικό είτε μέσω της συνεργαζόμενης με την makoo.gr εταιρείας courier.

 

Σε περίπτωση επιστροφής, αναλόγως του ελαττώματος, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον ο αγοραστής δεν επιθυμεί οιοδήποτε εκ των ανωτέρω και αφού έχει παραληφθεί και ελεγχθεί το προϊόν θα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής. Ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό υπόλοιπο ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων της επιλογής του από το makoo.gr, είτε να λάβει πίσω το αντίτιμο ως εξής :
– Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τα χρήματα θα επιστρέφονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.
– Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας τότε θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής με αντίστοιχη πίστωση της κάρτας και όχι με επιστροφή αυτούσιων μετρητών.
– Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Paypal η επιστροφή του χρηματικού ποσού θα γίνεται με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού που διατηρεί ο αγοραστής στην Paypal.
Στην περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο με υπαιτιότητα του αγοραστή η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναλόγως της βλάβης του προϊόντος να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο αγοραστής, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ ν.2251/1994, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα, ήτοι χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει ή να αναφέρει τους λόγους για την ενέργειά του αυτή, από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος που πραγματοποίησε εντός 14 ημερολογιακών ημερών με την προϋπόθεση η συσκευασία του προϊόντος να μην έχει ανοιχτεί και το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί ή να μην έχει τεθεί σε λειτουργία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι να είναι φυσικό πρόσωπο και να έχει προβεί σε αγορά προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα ως ιδιώτης για προσωπική του χρήση και όχι ως επαγγελματίας για επαγγελματική χρήση δηλαδή το προϊόν να μην έχει αγοραστεί με τιμολόγιο.

 

Προθεσμία υπαναχώρησης

Για τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες :
από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος, το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα ή :
i) σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον αγοραστή με μία παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το τελευταίο προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.
ii) σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται η τελευταία παρτίδα ή το τελευταίο τεμάχιο στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.
iii) σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης προϊόντων σε καθορισμένη χρονική περίοδο από την ημέρα κατά την οποία παραδίδεται το πρώτο προϊόν στον αγοραστή ή σε ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή, διαφορετικό από τον μεταφορέα.

 

Υποχρεώσεις αγοραστή σε περίπτωση υπαναχώρησης

Πλην της περιπτώσεως που η επιχείρηση έχει προσφερθεί να παραλάβει η ίδια το προϊόν, ο αγοραστής επιστρέφει τα προϊόντα στην επιχείρηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην επιχείρηση την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν ο αγοραστής στείλει πίσω το προϊόν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις περιέλθει σ’ αυτήν με αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη επιβεβαιωτικού μηνύματος ότι παρέλαβε την δήλωση υπαναχώρησης του χρήστη. Η δήλωση υπαναχώρησης εντός της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών ασκείται με έναν από τους κάτωθι τρόπους :
– συμπληρώνοντας την δήλωση υπαναχώρησης που διατίθεται εδώ και αποστέλλοντάς την με email υπογεγραμμένη μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης αποστέλλει το προϊόν στην έδρα της επιχείρησης με δικά του έξοδα κατά προτίμηση μέσω της ίδιας μεταφορικής (courier) που το παρέλαβε, στην αρχική κατάσταση και με τη συσκευασία που το παρέλαβε μαζί με την απόδειξη αγοράς και την δήλωση υπαναχώρησης.

* Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν η makoo.gr από τον χώρο του με χρέωση του χρήστη συμπληρώνει και αποστέλλει online την φόρμα υπαναχώρησης που διατίθεται εδώ.
Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος. Ο αγοραστής φέρει την ευθύνη κατά τη μεταφορά του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε ήτοι χωρίς να έχει ανοιχθεί ή αποσφραγισθεί, χωρίς να έχει έχει ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί από αυτό οι συνοδευτικές ετικέτες και οι καρτέλες σήμανσης με το σύνολο των εξαρτημάτων και εντύπων που το συνοδεύουν

Υποχρεώσεις επιχείρησης σε περίπτωση υπαναχώρησης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης η επιχείρηση επιστρέφει στον αγοραστή το σύνολο των χρημάτων που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παράδοσης εκτός από τις δαπάνες παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει διαφορετικό τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η επιχείρηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Η επιχείρηση θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο αγοραστής έχει συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο αγοραστής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, η επιστροφή του χρηματικού ποσού στον αγοραστή θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο αγοραστής.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Paypal η επιστροφή του χρηματικού ποσού θα γίνεται με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού που διατηρεί ο αγοραστής στην Paypal.

Εκτός αν η επιχείρηση προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια τα προϊόντα, η επιχείρηση μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο αγοραστής να παράσχει σαφείς αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα.

 

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν υφίσταται και συνεπώς ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει σε υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις :
– σε περίπτωση προϊόντων τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
– σε περίπτωση σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας, τα είδη καλλωπισμού
– σε περίπτωση προϊόντων, τα οποία μετά την παράδοση λόγω της φύσης τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.
– σε περίπτωση που για την αγορά του προϊόντος ο αγοραστής επιλέξει να παραλάβει το προϊόν από το κατάστημα και να πληρώσει στο κατάστημα, οπότε η εν λόγω πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
– Τα καλλυντικά προίόντα όπως κραγιόν, lip gloss,Μολύβια ματιών, Μολύβια Χειλιών, Σκιές Ματιών, Μολύβια Ματιών, Eyeliners, Mascaras κ.α. εξαιρούνται από την πολιτική επιστροφών για λόγους υγιεινής εφόσον έχει αφαιρεθεί η προστατευτική ζελατίνα της συσκευασίας

 

 

Τελευταία ενημέρωση 12/05/2021

Ανακάλυψε τα προϊόντα k-beauty βραβευμένα από το περιοδικό Allure USA και το 2020 Korean Glowpick Consumer Beauty Awards.
Ανακάλυψε τα προιοντα vegan K-beauty που λατρεύει η παγκόσμια κοινότητα
Ανακάλυψε τα κορεάτικα προϊόντα clean beauty.