Δωρεάν μεταφορικά σε αγορές άνω των 40€

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Η επιχείρηση θεωρεί ύψιστης σημασίας το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών και θέτει ως βασική προτεραιότητα την απόλυτη προστασία των δεδομένων των χρηστών και την απεριόριστη πρόσβαση των τελευταίων σε αυτά. Η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες στα πλαίσια της συνδιαλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος με σκοπό την πραγματοποίηση ασφαλών ηλεκτρονικών αγορών.

Η εν προκειμένω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει υιοθετηθεί από την makoo.gr και εφαρμόζεται κάθε φορά που κάποιος πλοηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως χρήστης-αγοραστής είτε ως μέλος. Οποιοσδήποτε επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του θα αναφέρεται στο παρόν για λόγους συντομίας “υποκείμενο προσωπικών δεδομένων” ή “υποκείμενο”.

 

Μέσω της παρούσας πολιτικής επιδιώκεται η ενημέρωση του υποκειμένου για την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων και ειδικότερα η ενημέρωσή του για τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, τον σκοπό επεξεργασίας, την κατηγορία αποδεκτών, τα δικαιώματά του και τον τρόπο άσκησής τους. Η εν προκειμένω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης και ενιαίο με αυτούς σύνολο.
Με την πλοήγηση, την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης δηλώνει ότι είναι 18 ετών και άνω και αποδέχεται και συναινεί με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνιση, διαφορά επί της παρούσας πολιτικής και επί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποιαδήποτε στιγμή με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε αποστέλλοντας την ερώτησή του/το αίτημά του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα προσωπικών δεδομένων είτε αποστέλλοντας επιστολή στην διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) και ρόλος αυτού :

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την επωνυμία «makoogr» και για κάθε θέμα απευθυνθείτε στο [email protected] , τηλ. +302755023659 Ως υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και την απρόσκοπτη άσκηση εκ μέρους των χρηστών των δικαιωμάτων τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι η διαχείριση, η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και ειδικότερα τελεί υπό τις προϋποθέσεις των νόμων 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, 3471/2006 “Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες”, 3917/2011 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – General Data Protection Regulation (GDPR), που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία EC 95/46 (Ν 2472/1997) και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»). Μέσω του Κανονισμού εναρμονίζονται οι νομοθεσίες απορρήτου σε ολόκληρη την Ευρώπη με ομοιόμορφους και κοινούς κανόνες διαφάνειας.

 

Προσωπικά δεδομένα – ορισμός:

Σύμφωνα με το αρ. 4 εδ. 1 του Κανονισμού ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο “υποκείμενο των δεδομένων” (data subject). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως, για παράδειγμα, ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP της συσκευής, κωδικός πρόσβασης (password), μέσω αναφοράς σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, ψυχολογική, γενετική, κοινωνική, οικονομική ή πολιτιστική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Έτσι στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και καλούμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, παραλήπτες μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τρα- πεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κ.λπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το makoo.gr και σκοπός επεξεργασίας

Μέσω της απλής πλοήγησης του χρήστη στο makoo.gr, της εγγραφής του ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, της παραγγελίας και αγοράς προϊόντος, της εγγραφής στην υπηρεσία newsletter, της συμπλήρωσης και υποβολής φόρμας επικοινωνίας ή της πραγματοποίησης τηλεφωνικής κλήσης με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα δύνανται να συλλεγούν απλά προσωπικά δεδομένα του χρήστη είτε απευθείας από τον χρήστη που τα χορηγεί είτε μέσω των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης παραχωρήσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τη δική του βούληση και συναίνεση προσωπικά δεδομένα του που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας του), η επιχείρηση δεσμεύεται να τα επεξεργαστεί με προσοχή και όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Ειδικότερα, κατά την απλή πλοήγηση του επισκέπτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν απαιτείται να καταχωρήσει κανένα προσωπικό του δεδομένο. Κατά την επίσκεψη αυτή δύνανται να συλλεγούν και να τύχουν επεξεργασίας δεδομένα περιήγησης, όπως η διεύθυνση ip του επισκέπτη μέσω των cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο ίδιος το επιλέξει και συναινέσει σε αυτό, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του και τη διευκόλυνσή του αναλόγως με τις αγοραστικές προτιμήσεις του κατά την πλοήγησή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την δημιουργία λογαριασμού και την εγγραφή του ως μέλους στο ηλεκτρονικό κατάστημα η επιχείρηση δύναται να συλλέξει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κωδικό πρόσβασης (password), ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, προκειμένου με τον τρόπο αυτό ο χρήστης να ολοκληρώσει ευκολότερα τις αγορές του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα κρυπτογραφούνται ενώ στους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας εφαρμόζουμε τον encryption με το σύστημα MD5. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό κωδικό του όσο συχνά το επιθυμεί. Ο χρήστης είναι ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό του. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού από τρίτους.

 

Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής του χρήστη και συλλέγονται κατά το στάδιο της εγγραφής με σκοπό την ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του εγγεγραμμένου χρήστη (υποκειμένου των δεδομένων), η οποία είναι απαραίτητη για τη χρήση και για την ολοκλήρωση των επιλεγόμενων από τον χρήστη υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Σε περίπτωση παραγγελίας και προς εκτέλεση και ολοκλήρωση αυτής η επιχείρηση δύναται να συλλέξει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντος, διεύθυνση καταχώρησης της παραγγελίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία πληρωμής πχ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία καταθέτη σε περίπτωση πληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είδος παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά που πραγματοποίησε πρέπει απαραιτήτως να καταχωρήσει την επωνυμία της επιχείρησης, επάγγελμα-δραστηριότητα, διεύθυνση (έδρα), τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΔΟΥ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ των μερών η επιχείρηση δύναται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email), που καταχώρησε ο χρήστης τη γνωστοποίηση παραλαβής, τα στοιχεία της παραγγελίας και την εκτέλεσή της από την μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται. Επίσης τόσο το ηλεκτρονικό κατάστημα όσο και η μεταφορική εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο ή την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση για να ενημερώσει τον χρήστη σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα σχετικό με την εκτέλεση της παραγγελίας αλλά και το ιστορικό των παραγγελιών του.

 

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της αγοράς του προϊόντος, ήτοι για την διασφάλιση των επιμέρους σταδίων που απαρτίζουν την σύμβαση πώλησης του προϊόντος, την ασφαλή πληρωμή του προϊόντος, την αποστολή του προϊόντος στην ορθή διεύθυνση, την έκδοση παραστατικού με τα ορθά στοιχεία του αγοραστή και την διαχείριση τυχόν επιστροφής του προϊόντος και άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του αγοραστή. Η συλλογή και επεξεργασία των άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εντολής του χρήστη (πραγματοποίηση αγοράς προϊόντος) στηρίζεται δε στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης μεταξύ των μερών με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο χρήστης.

 

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) η επιχείρηση συλλέγει την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη με σκοπό να αποστέλλει στον χρήστη ενημερωτικά μηνύματα για νέα που αφορούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, για ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα, με νέες αφίξεις προϊόντων ή για προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για την αποδοχή newsletter είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του χρήστη. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο χρήστης τη διατήρηση της εγγραφής του στην άνω υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει την διαγραφή του από τη λίστα.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με παραγγελία και αγορά που πραγματοποίησε ή για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής φόρμας επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα δύνανται να συλλεγούν προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ο κωδικός παραγγελίας με σκοπό την βέλτιστη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα και την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων και ερωτημάτων του χρήστη. Στην περίπτωση υποβολής φόρμας επικοινωνίας τα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω αυτής δεν αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος παρά μόνο διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου το ηλεκτρονικό κατάστημα να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα του χρήστη. Παράλληλα τα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρούνται με σκοπό να παρακολουθούμε κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει ότι είχατε με κάποιο από τα προϊόντα εταιρίων ή λιανοπωλητών που δραστηριοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας.Τα συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους με σκοπό την κατανόηση του τρόπου

 

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα με την διεύθυνση ip του χρήστη, η οποία συλλέγεται όταν αυτός επισκεφθεί την ιστοσελίδα χωρίς να κάνει εγγραφή μέλους αυτή δύναται να διατηρηθεί για ανώτατο χρονικό διάστημα 6 μηνών για το ενδεχόμενο ελαττώματος που τυχόν εμφανιστεί στο προϊόν ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα τυχόν προκύψει με την εν λόγω συναλλαγή.

 

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ή κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποιήσεων (newsletter) τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από την επιχείρηση για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης είναι μέλος ή είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία newsletter αντίστοιχα. Τα δε προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την παραγγελία και αγορά ενός προϊόντος αυτά διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται στα πλαίσια των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, ήτοι όπως προβλέπεται από την φορολογική, εμπορική και λοιπή νομοθεσία και από το δίκαιο της πώλησης καθώς και για όσο χρόνο διατηρεί η επιχείρηση το δικαίωμα άσκησης των νόμιμων αξιώσεών της ήτοι έως ότου συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής των νόμιμων αξιώσεων της επιχείρησης ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε αρμόδιας αρχής. Σε περίπτωση που το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται για ανώτατο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Με την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να διαγράφει πλήρως και οριστικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη από τη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Παράλληλα η επιχείρηση χρησιμοποιοιεί τις προσωπικές πληροφορίες του πελάτη για την συντομότερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της συναλλαγής. Έτσι στοιχεία για την πορεία/κατάσταση της παραγγελίας του μπορεί να του αποσταλούν στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και/ή με SMS στο τηλέφωνο που θα έχει δηλώσει. Με τον ίδιο τρόπο αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας η επιχείρηση μπορεί να αποστέλλει ενημερώσεις σχετικά με αποκλειστικές προσφορές, νέα και εξατομικευμένες πληροφορίες που προσαρμόζονται στο προφίλ, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Η αποστολή αυτών των πληροφοριών συνιστά τη δημιουργία προφίλ χρηστών που συνεπάγεται τη χρήση προσωπικών δεδομένων, ιστορικού αγορών (εάν υπάρχει), καθώς και πληροφοριών πλοήγησης στην πλατφόρμα Makoo για την αξιολόγηση ορισμένων στοιχείων σχετικών με τις προσωπικές προτιμήσεις σας με στόχο να σας προσφερθούν εμπορικές ανακοινώσεις κατάλληλες για το προφίλ σας. Κατά περίπτωση, κάποιες προσωπικές πληροφορίες του πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση ανακοινώσεων σε ψηφιακά μέσα.

 

Όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές και τις υπηρεσίες πληρωμών όσα δεδομένα λαμβάνονται συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ημερομηνιών λήξης και κωδικών ασφαλείας αυτά δεν αποθηκεύονται από εμάς αλλά υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται μέσω ενός από τους συμβαλλόμενους παρόχους υπηρεσίων. Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας έχουμε λάβει κάθε δυνατό μέτρο, συνεργαζόμενοι με το ασφαλέστερο website Paypal, καθώς και με την τράπεζα Eurobank, χρησιμοποιώντας το πλέον ασφαλές πρωτόκολλο SSL 128-bit encryption της τράπεζας, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, έτσι ώστε να μη μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Σε κάθε περίπτωση για την πληρωμή των αγορών σας, θα ανακατευθύνεστε στο διαδικτυακό περιβάλλον της εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας ή του paypall ενώ μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής θα επιστρέφεται σε μια σελίδα επιτυχίας.

 

Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς λόγους ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης ή συμπλήρωσης από τον χρήστη της φόρμας επικοινωνίας τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται όσο χρειάζεται προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, όπως ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

 

Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών θα ζητηθεί από αυτούς η συναίνεσή τους για την εν λόγω επεξεργασία των στοιχείων τους για συγκεκριμένους σκοπούς. Με την χρήση της ιστοσελίδας και την χορήγηση των εκάστοτε προσωπικών δεδομένων του χρήστη οικειοθελώς για τις αντίστοιχες λειτουργίες (αποδοχή των αρχείων cookies κατά την είσοδο και πλοήγηση στην ιστοσελίδα, εισαγωγή προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή του χρήστη ως μέλος, εισαγωγή προσωπικών δεδομένων κατά το στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση τόσο κατά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και τακτοποίησης της αποστολής όσο και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του χρήστη, εγγραφή στην υπηρεσία ειδοποιήσεων newsletter ώστε να αποστέλλονται στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικές ενημερώσεις και νέα του ηλεκτρονικού καταστήματος) τεκμαίρεται η συναίνεση του χρήστη με την παρούσα πολιτική. Η συναίνεση του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του είναι ελεύθερη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συναίνεσή του οποτεδήποτε (συνεχώς δικαίωμα για opt out). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

Διαβίβαση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν εις γνώση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, cloud providers, νοσηλευτικά ιδρύματα, επαγγελματικοί σύλλογοι, πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου, ακτοπλοϊκές εταιρίες, συστήματα κράτησης θέσεων και άλλα παγκόσμια συστήματα διανομής.

 

Ειδικότερα μπορεί να είναι οι κάτωθι :

– στην συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία courier με σκοπό στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης την αποστολή και παράδοση των προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής.
– σε τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων, για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας πχ. developers, data analysts, παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας των δεδομένων των υποκειμένων, αυστηρά για τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων υπηρεσιών τους προς το ηλεκτρονικό κατάστημα.
– σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των χρηστών, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
– σε πιστωτικά ιδρύματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη μέσω αυτών.
– σε παρόχους ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής Paypal για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της πληρωμής των παραγγελιών του χρήστη.

 

Στην επιχείρησή μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους. Δεν μπορούμε όμως να σας εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω των ιστοσελίδων μας.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας

 

Η επιχείρηση δεν διαθέτει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προς πώληση.

 

Δεσμευόμαστε να μη προβούμε σε μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πλην των ανωτέρω σε κανένα τρίτο φορέα, σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, σε κέντρα συλλογής πληροφοριών ή σε άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών χωρίς την άδεια και συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός αν αυτό επιτάσσεται από τον νόμο ή από τις αρμόδιες δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, εφόσον η τελευταία έχει ανατεθεί σε αυτόν ή σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και την εγχώρια νομοθεσία καθώς και σε περίπτωση προάσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

 

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί google analytics για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα αλλά και για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίον επιλέγεται από τους χρήστες η ιστοσελίδα της επιχείρησης αλλά και την διαδρομή του σε αυτήν ώστε να παράσχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε όλους τους χρήστες. Αν και το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική σας θέση, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Επίσης, το Google Analytics καταγράφει και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, όμως η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας αναγνώριση.

 

Κατά τη διάρκεια πλοήγησης εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν προβάλλονται διαφημίσεις τρίτων.

 

Η επιχείρηση οφείλει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να αναφέρει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

 

Πληρωμή μέσω Paypal

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την πληρωμή της παραγγελίας μέσω της Paypal, μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον της Paypal, η οποία και διαχειρίζεται την πληρωμή του σύμφωνα με τους ισχύοντες σε αυτή όρους και προϋποθέσεις. Η επιχείρηση δεν λαμβάνει γνώση των καταχωρημένων στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη στην Paypal.

 

Πληρωμή μέσω Τράπεζας

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την πληρωμή της παραγγελίας μέσω χρεωστικής ή πιστωιτκής κάρτας, μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας που είναι κάτοχος της κάρτας πληρωμης, η οποία και διαχειρίζεται την πληρωμή του σύμφωνα με τους ισχύοντες σε αυτή όρους και προϋποθέσεις. Η επιχείρηση δεν λαμβάνει γνώση των καταχωρημένων στοιχείων του λογαριασμού του χρήστη στην τράπεζα.

 

Εγγυήσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων :

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών να τηρούνται σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία και τον Κανονισμό τηρώντας πλήρως τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία τους (άρθρο 5 Κανονισμού). Στο πλαίσιο αυτό ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα:

– υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)
– συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς,
– είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο όσον αφορά στους σκοπούς της επεξεργασίας “ελαχιστοποίηση των δεδομένων”,
– Τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ή εφόσον απαιτείται συμμόρφωση σε οποιαδήποτε νομική υποχρέωση,
– είναι ακριβή και όταν καθίσταται αναγκαίο επικαιροποιούνται,
– διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
-υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφάλεια διασφαλίζοντάς τα από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»),
– υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά προβλέπονται στα αρ. 13-21 του Κανονισμού,

 

Δικαιώματα χρηστών (υποκειμένου των δεδομένων)

Η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση όμως της μη καταχώρησης δεν θα είναι δυνατή η εκπλήρωση των συμβατικών δεσμεύσεων στα πλαίσια των συναλλακτικών σχέσεων των μερών και η εκτέλεση των σχετικών αιτημάτων του χρήστη από την επιχείρηση. Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη (υποκείμενο των δεδομένων) να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία, να ενημερώσει, να καταργήσει και να περιορίσει την επεξεργασία των στοιχείων του. Επίσης μπορεί να αρνηθεί την επεξεργασία των στοιχείων του ή να μεταφέρει τα στοιχεία του από την makoo.gr σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Ειδικότερα ο χρήστης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του, τα οποία έχει καταχωρήσει και σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 21 Κανονισμού και τη λοιπή νομοθεσία έχει δικαίωμα:
Ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία και την επεξεργασία στην οποία τα υποβάλλει, όπως ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρεί χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Πρόσβασης στα δεδομένα του (αρ. 15). Συγκεκριμένα δικαιούται να ζητήσει να αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα. Με την αίτηση πρόσβασης μπορεί να πληροφορηθεί για το κατά πόσο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και εφόσον αυτό συμβαίνει δικαιούται ενημέρωσης σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων, τους αποδέκτες-τρίτους, στους οποίους τυχόν κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα του, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων του, τη δυνατότητα άσκησης εκ μέρους του των δικαιωμάτων χρηστών σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Δικαιούται να ενημερωθεί για πιθανές αλλαγές στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του από την τελευταία ενημέρωσή του και για τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας καθώς και για την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται. Δικαιούται να λάβει μέτρα για να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, αν η επεξεργασία πιθανόν να του προκαλέσει σημαντική ζημία ή ηθική βλάβη.
Δικαίωμα Διόρθωσης των ανακριβών καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν (αρ. 16)
Δικαίωμα Διαγραφής δεδομένων που τον αφορούν “δικαίωμα στη λήθη” “Erasure-Right to be forgotten) (αρ.17) και μάλιστα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει άλλη νομική βάση ούτε επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα καταστροφής των δεδομένων του, που είναι λανθασμένα ή των οποίων την επεξεργασία δεν επιθυμεί πλέον.
Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του (αρ.18).
Σε περίπτωση που η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από τον χρήστη για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων του χρήστη, ο χρήστης δύναται προβάλλοντας Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των δεδομένων του να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης τους λόγω παράνομης επεξεργασίας. Σε περίπτωση αιτήματος διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει τον χρήστη για την διόρθωση, τη διαγραφή των δεδομένων, την παύση χρησιμοποίησης αυτών ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στην οποία προέβη κατόπιν αιτήματος του χρήστη σύμφωνα με τα άρ. 16,17,18 του Κανονισμού. Παράλληλα ανακοινώνει την ως άνω ενέργεια σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα πχ. σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εκτός αν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (data portability) (αρ. 20 Κανονισμού). Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν χωρίς αντίρρηση από τον τελευταίο και τα οποία έχει παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τον τρόπο και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού. Το δικαίωμα αυτό ισχύει με την επιφύλαξη εκπλήρωσης καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Εναντίωσης (αρ.21 Κανονισμού) Ο χρήστης έχει δικαίωμα να εναντιώνεται οποτεδήποτε και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε’ ή στ’ ΓΚΠΔ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 21 του Κανονισμού. O υπεύθυνος επεξεργασίας ικανοποιεί το αίτημα εκτός εάν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του χρήστη ή για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να μην υποβάλλεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Προκειμένου ο χρήστης να ασκήσει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή σε περίπτωση που έχει απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική μπορεί να επικοινωνήσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] περιγράφοντας το αίτημά του για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, μη διαβίβαση ή διαγραφή.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στο αίτημα εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήψη αυτού με τεκμηριωμένη απάντηση, η οποία να ικανοποιεί το αίτημα του χρήστη είτε να αιτιολογεί επαρκώς τη μη ικανοποίησή του. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις ενέργειες αυτού έχει το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εγγράφως (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να αναθεωρηθεί. Ο χρήστης υποχρεούται ανεξαρτήτως της προηγούμενης ειδοποίησης σχετικά με την τροποποίηση από την επιχείρηση να επανέρχεται περιοδικά ελέγχοντας τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της.

 

Πολιτική Cookies

Κατά την πλοήγηση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα η επιχείρηση δύναται να συλλέγει δεδομένα του χρήστη μέσω των αρχείων αναγνώρισης (cookies) που διαθέτει. Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας ανάλογα με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει κάνει λογαριασμό μέλους τα cookies χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του χρήστη στο λογαριασμό του, για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι του χρήστη.

Τα εν λόγω αρχεία (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειες σας κατά την πλοήγηση. Αυτά είναι κρυπτογραφημένα. Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγάμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον server της επιχείρησης, εγκαθίστανται προσωρινά στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή ή της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη όταν αυτός επισκεφτεί τον ιστότοπο και εφόσον δώσει την συναίνεσή του μεταδίδουν δεδομένα του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον server του makoo.gr.
Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από την ιστότοπο/σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν (First party cookies). Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγάμενα cookies τρίτων (Google Analytics, Facebook κ.ά.) γνωστά και ως (Third-party cookies). Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν αυτού του είδους cookies ορίζονται από τα τρίρτα αυτά μέρη και ουδεμία ευθύνη φέρει η makoo.gr. Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (Persistent cookies) ενώ Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (Session cookies). Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα ανωτέρω είδη cookies χρησιμοποιούνται από το makoo.gr.

Σημειώνουμε πως τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων μη συνδεόμενων άμεσα με την ταυτότητα του χρήστη. Μέσω των cookies δύνανται να συλλέγονται δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας, πληροφορίες σχετικά με την προτίμηση προϊόντων/υπηρεσιών, δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές. Επιπλέον δύναται να συλλέγεται η διεύθυνση ip του Η/Υ πρόσβασης του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου από την συσκευή πλοήγησης που χρησιμοποιεί. Το αρχείο αυτό δεν προκαλεί βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα του χρήστη και δεν πλήττει τη λειτουργικότητά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Τρίτοι πάροχοι

Η ιστοσελίδα μας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google, Analytics, YouTube, Facebook, Twitter κ.λπ. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων μερών, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

Πώς να ελέγχει ο χρήστης τα Cookies/ Πώς δίνεται η συγκατάθεση του χρήστη για την αποδοχή της χρήσης των cookies

Με την είσοδο του χρήστη στην ιστοσελίδα ο χρήστης λαμβάνει γνώση μέσω σχετικής σημείωσης για την χρήση cookies, η οποία παραπέμπει στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να περιηγηθεί εντός της ιστοσελίδας, ήτοι στο makoo.gr, ο χρήστης συναινεί ελευθέρως στην επεξεργασία από το ηλεκτρονικό κατάστημα των πληροφοριών που συλλέγει από τον χρήστη με την χρήση των cookies. Ωστόσο μέσω των σχετικών ρυθμίσεων για τα cookies που περιέχονται στην ιστοσελίδα μπορεί να επεξεργαστεί τις προτιμήσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας ή να απενεργοποιήσει την χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του αναλόγως με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σε αυτόν.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους περιέχονται στις ιστοσελίδες //www.cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να ανακαλεί, όποτε το θελήσει, τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή του, να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies. Στο πλαίσιο αυτό ο χρήστης έχει το δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies, που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή του, όπως και να ρυθμίσει τους περισσότερους φυλλομετρητές (browser) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζει ο ίδιος από μόνος του ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες.
Επισημαίνουμε ωστόσο ότι η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ ΕΚ ePrivacy όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2209/136/ΕΚ).

Διεύθυνση ΙP

Η διεύθυνση IP (Internet Protocol address) της συσκευής πλοήγησης του χρήστη δύναται να κρατείται μέσω των cookies για τεχνικούς λόγους, για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του makoo.gr καθώς και για την συλλογή ανώνυμων δεδομένων με σκοπό στατιστική επεξεργασία.
Κατ’ εξαίρεση δύναται αυτή να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και εφόσον αυτή είναι καταχωρημένη και διαθέσιμη.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 11/5/2021

Ανακάλυψε τα προϊόντα k-beauty βραβευμένα από το περιοδικό Allure USA και το 2020 Korean Glowpick Consumer Beauty Awards.
Ανακάλυψε τα προιοντα vegan K-beauty που λατρεύει η παγκόσμια κοινότητα
Ανακάλυψε τα κορεάτικα προϊόντα clean beauty.